POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies przez Charge PolskaSp. z o.o. z siedzibą w Przeźmierowie, ul. Rzemieślnicza 1, 62-081, Przeźmierowo (Administrator). Określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od użytkowników serwisu internetowego.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej iprzesyłając nam jakichkolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.

Administratorem danych osobowych jest Charge Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Przeźmierowie, ul. Rzemieślnicza 1, 62-081, Przeźmierowo, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – nowe miasto i wilda w poznaniu, VIII wydział gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000391078, REGON: 301760034, NIP: 7811867417 (dalej także jako: ChargeEuropa).

I.   ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
 1. ChargeEuropa dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodniez celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń(zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.

 2. Wszystkie dane osobowe przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000),ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 zezm.) oraz ustawą prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.), w tym zgodnie z zakresem udzielonej przez użytkownika zgody.

 3. Dbamy o to, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z zasadami dotyczącymimerytorycznej poprawności oraz adekwatnie do celów, w jakich zostały zebrane.

 4. Przetwarzamy dane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane, adodatkowo przez okres, w jakim jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie powszechnieobowiązujących przepisów prawa.

 5. Zapewniamy poufność, integralność oraz rozliczalność przetwarzanych przez nas danych osobowych.

 6. Przetwarzane dane osobowe nie są udostępniane bez zgody osób, których dane dotyczą, chyba żeudostępnia się te dane osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, podmiotom którym przekazano dane na podstawie umowy powierzenia (w tym współpracującym zAdministratorem: kancelariom prawnym, podmiotom świadczącym obsługę IT) oraz podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 7. Przetwarzane dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

II.   SPOSOBY POZYSKIWANIA DANYCH

Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:

 1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,

 2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików Cookies (tzw. ciasteczka).

III.    INFORMACJA O PLIKACH COOKIES
 1. Serwis korzysta z plików Cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystaniaze stron internetowych Serwisu.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki Cookies orazuzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

  1. Pliki Cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają zestron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, również z wykorzystaniemGoogle Analytics;

  3. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu.

 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies: „sesyjne” (session Cookies) oraz „stałe” (persistent Cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasuwylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarkiinternetowej). „Stałe” pliki Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 5. Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniukońcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie lub blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacjena ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej Użytkownika.

 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach Serwisu.

 7. Polityka prywatności w zakresie zbierania statystyk przez Google Analytics dostępna jest na stronie internetowej: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/.

IV.    LOGI SERWERA
 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej.Dane te są wykorzystywane wyłacznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnieniajak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

  1. czas nadejścia zapytania,

  2. czas wysyłania odpowiedzi

  3. nazwę stacji Użytkownika,

  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http,

 3. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

 4. informacje o rodzaju urządzenia Użytkownika,

 5. informacje o przegladarce internetowej Użytkownika,

 6. informacje o adresie IP, w tym informacja z jakiego kraju loguje się Użytkownik.

 7. Powyżej przedstawione dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przegladajacymi Serwis.

 8. Powyższe dane są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania Serwisem i serwerem.

V.    W JAKIM CELU SĄ WYKORZYSTYWANE ZEBRANE PRZEZ NAS DANE
 1. Dane osobowe są wykorzystywane do celów realizacji usług przez ChargeEuropa oraz związanych z tymobowiązków prawnych ciążących na Administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 a), b) i c) RODO.

 2. W przypadku uzyskania odpowiedniej zgody, dane wykorzystywane są również w celachmarketingowych realizowanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez używanietelekomunikacyjnych urządzeń końcowych, dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.)oraz poczty elektronicznej, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogąelektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO.

VI.      BEZPIECZEŃSTWO I PRZECHOWYWANIE INFORMACJI

ChargeEuropa zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzieki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych, udostepnieniuosobom nieupoważnionym oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu czy uszkodzeniu.

VII.     PRAWA UŻYTKOWNIKA
 1. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji usług oferowanych przezAdministratora jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 2. Administrator respektuje przysługujące każdej osobie, której dane przetwarza, prawa: dostępu do danych,sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu.

 3. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, iż nie wpłynie to na zgodność z prawemprzetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 4. Osoba, której dane przetwarzamy, może skorzystać ze swoich uprawnień poprzez skierowanie doChargeEuropa pisma, w którym przedstawi swoje żądania.

 5. Osoba, której dane przetwarzamy, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że jej prawa zostały naruszone.

VIII.      ZMIANY DOTYCZACE POLITYKI PRYWATNOŚCI

Na zmiany w polityce ochrony prywatności ChargeEuropa mogą mieć wpływ zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki. O wszelkich zmianach użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronie internetowej ChargeEuropa

IX.    KONTAKT

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych, w tym dotyczące niniejszejPolityki prywatności prosimy kierować na następujący adres email: info@chargeeuropa.com