REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ CHARGE POLSKA SP. Z O.O. USŁUG

ŁADOWANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH NA OGÓLNODOSTĘPNYCH 

STACJACH ŁADOWANIA

 

I. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Stacji ładowania samochod w elektrycznych należących do sp łki Charge Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Przeźmierowie, ul. Rzemieślnicza 1, 62-081, Przeźmierowo, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorca w KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – nowe miasto i wilda w poznaniu, VIII wydział gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000391078, REGON: 301760034, NIP: 7811867417.

 

II. DEFINICJA

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

1. ChargeEuropa – sp łka Charge Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Przeźmierowie, ul. Rzemieślnicza 1, 62-081, Przeźmierowo, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorca w KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – nowe miasto i wilda w poznaniu, VIII wydział gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000391078, REGON: 301760034, NIP: 7811867417.

2. Regulamin – niniejszy regulamin;

3. Instrukcja – instrukcja obsługi Stacji ładowania;

4. Operator Ogólnodostępnej Stacji Ładowania – podmiot w rozumieniu art. 2 pkt 7 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności paliwach alternatywnych (tj. – Dz. U. z 2019 r. poz. 1124 z p źn. zm.) (dalej jako: „Ustawa o elektromobilności”) odpowiedzialny za budowę, zarządzanie, bezpieczeństwo funkcjonowania, eksploatację, konserwację i remonty ogólnodostępnej stacji ładowania, którym jest ChargeEuropa;

5. Dostawca usługi ładowania – podmiot zapewniający korzystanie z usług ładowania zgodnie z ustawą o elektromobilności, którym jest ChargeEuropa;

6. Stacja ładowania – stacja ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 27 Ustawy o elektromobilności tj. infrastruktura umożliwiająca skorzystanie z Usług ładowania, w tym w szczególności urządzenia służące do ładowania samochódów elektrycznych;

7. Miejsce ładowania pojazdu – miejsce postojowe służące wyłącznie do celu świadczenia Usługi ładowania, przypisane do danej Stacji ładowania;

8. Usługa ładowania – usługa świadczona przez ChargeEuropa w zakresie ładowania baterii pojazdu elektrycznego umożliwiająca wykorzystanie Miejsca ładowania pojazdu oraz Stacji ładowania w celu wykonania ładowania;

9. Klient – osoba fizyczna, kt ra jest użytkownikiem pojazdu elektrycznego i korzysta z Usług ładowania świadczonych przez ChargeEuropa;

10. Okres promocyjny – okres, w kt rym Usługi ładowania są zwolnione od opłat;

11. Siła wyższa – zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli ChargeEuropa, uniemożliwiające w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas świadczenia Usług ładowania, kt remu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać, przy zachowaniu należytej staranności.

 

III. USŁUGI ŁADOWANIA

1. ChargeEuropa świadczy Usługę ładowania przy wykorzystaniu dostępnej do tego celu infrastruktury, tj. Stacji ładowania oraz Miejsc ładowania pojazdów.

2. W trakcie trwania Okresu promocyjnego Usługi ładowania są zwolnione od opłat. Okres promocyjny trwa od dnia uruchomienia danej Stacji ładowania przez okres 12 (słownie: dwunastu) miesięcy. ChargeEuropa zastrzega sobie możliwość przedłużania Okresu promocyjnego, co wymaga zmiany niniejszego Regulaminu.

3. Każda osoba korzystająca z Usług ładowania lub przebywająca na terenie Stacji ładowania, w tym Klient, zobowiązana jest do przestrzegania zapis w niniejszego Regulaminu oraz Instrukcji.

4. W trakcie korzystania z Usługi ładowania, Klient powinien zajmować Miejsce ładowania pojazdu tylko przez czas niezbędny do naładowania pojazdu.

5. Stacja ładowania jest stacją bezobsługową. Usługa ładowania świadczona będzie w kolejności, w jakiej podłączane są pojazdy. Odłączanie pojazd w należących do innych Klient w będących w trakcie procesu ładowania jest bezwzględnie zabronione.

6. W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania zasad niniejszego Regulaminu lub Instrukcji, w szczeg lności zajmowania Miejsca ładowania pojazdu w celu niezwiązanym z ładowaniem samochodu elektrycznego, ChargeEuropa zastrzega sobie prawo do wezwania właściwych służb w celu usunięcia takiego samochodu na koszt Klienta naruszającego postanowienia Regulaminu.

 

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CHARGEEUROPA

1. ChargeEuropa ponosi odpowiedzialność jedynie za zgodny z Regulaminem oraz Instrukcją spos b korzystania ze Stacji ładowania.

2. Klient lub inna osoba przebywająca na terenie Stacji ładowania, ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikłe z nieprawidłowego wykorzystania Stacji ładowania oraz za wszelkie dokonane uszkodzenia lub zniszczenia, jak też za nieuzasadnione uniemożliwienie lub ograniczenie innym Klientom korzystania ze Stacji ładowania.

3. ChargeEuropa nie ponosi odpowiedzialności w przypadku braku możliwości skorzystania z Usług ładowania w sytuacjach od niej niezależnych, w szczególności w razie awarii, konserwacji, modernizacji stacji ładowania, zajęcia wszystkich stanowisk przez Klient w lub przypadk w Siły wyższej.

4. ChargeEuropa dołoży wszelkich starań, aby na bieżąco informować o utrudnieniach związanych z pracą Stacji ładowania. Informacje te będą zamieszczane na stronie internetowej www.chargeeuropa.com

5. Wszelkie awarie można zgłaszać telefonicznie za pośrednictwem numeru kontaktowego wskazanego na Stacji ładowania. ChargeEuropa nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z dalszego korzystania przez Klienta z Usług ładowania, W przypadku gdy wystąpiła taka awaria.

6. ChargeEuropa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Klienta przy Stacji ładowania.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin oraz Instrukcja dostępne są także na stronie internetowej: www.chargeeuropa.com. Instrukcja stanowi ponadto element wyposażenia Stacji ładowania.

2. ChargeEuropa zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022 r.

3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w szczeg lności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. – Dz. U. z 2019 poza 1145 z p źn. zm.), ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tj – Dz. U. z 2018 poza 1990 z p źn. zm.) oraz Ustawy o elektromobilności.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ CHARGE POLSKA SP. Z O.O. USŁUG

ŁADOWANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH NA OGÓLNODOSTĘPNYCH 

STACJACH ŁADOWANIA

 

I. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Stacji ładowania samochod w elektrycznych należących do sp łki Charge Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Przeźmierowie, ul. Rzemieślnicza 1, 62-081, Przeźmierowo, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorca w KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – nowe miasto i wilda w poznaniu, VIII wydział gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000391078, REGON: 301760034, NIP: 7811867417.

 

II. DEFINICJA

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

1. ChargeEuropa – sp łka Charge Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Przeźmierowie, ul. Rzemieślnicza 1, 62-081, Przeźmierowo, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorca w KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – nowe miasto i wilda w poznaniu, VIII wydział gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000391078, REGON: 301760034, NIP: 7811867417.

2. Regulamin – niniejszy regulamin;

3. Instrukcja – instrukcja obsługi Stacji ładowania;

4. Operator Ogólnodostępnej Stacji Ładowania – podmiot w rozumieniu art. 2 pkt 7 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności paliwach alternatywnych (tj. – Dz. U. z 2019 r. poz. 1124 z p źn. zm.) (dalej jako: „Ustawa o elektromobilności”) odpowiedzialny za budowę, zarządzanie, bezpieczeństwo funkcjonowania, eksploatację, konserwację i remonty ogólnodostępnej stacji ładowania, którym jest ChargeEuropa;

5. Dostawca usługi ładowania – podmiot zapewniający korzystanie z usług ładowania zgodnie z ustawą o elektromobilności, którym jest ChargeEuropa;

6. Stacja ładowania – stacja ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 27 Ustawy o elektromobilności tj. infrastruktura umożliwiająca skorzystanie z Usług ładowania, w tym w szczególności urządzenia służące do ładowania samochódów elektrycznych;

7. Miejsce ładowania pojazdu – miejsce postojowe służące wyłącznie do celu świadczenia Usługi ładowania, przypisane do danej Stacji ładowania;

8. Usługa ładowania – usługa świadczona przez ChargeEuropa w zakresie ładowania baterii pojazdu elektrycznego umożliwiająca wykorzystanie Miejsca ładowania pojazdu oraz Stacji ładowania w celu wykonania ładowania;

9. Klient – osoba fizyczna, kt ra jest użytkownikiem pojazdu elektrycznego i korzysta z Usług ładowania świadczonych przez ChargeEuropa;

10. Okres promocyjny – okres, w kt rym Usługi ładowania są zwolnione od opłat;

11. Siła wyższa – zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli ChargeEuropa, uniemożliwiające w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas świadczenia Usług ładowania, kt remu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać, przy zachowaniu należytej staranności.

 

III. USŁUGI ŁADOWANIA

1. ChargeEuropa świadczy Usługę ładowania przy wykorzystaniu dostępnej do tego celu infrastruktury, tj. Stacji ładowania oraz Miejsc ładowania pojazdów.

2. W trakcie trwania Okresu promocyjnego Usługi ładowania są zwolnione od opłat. Okres promocyjny trwa od dnia uruchomienia danej Stacji ładowania przez okres 12 (słownie: dwunastu) miesięcy. ChargeEuropa zastrzega sobie możliwość przedłużania Okresu promocyjnego, co wymaga zmiany niniejszego Regulaminu.

3. Każda osoba korzystająca z Usług ładowania lub przebywająca na terenie Stacji ładowania, w tym Klient, zobowiązana jest do przestrzegania zapis w niniejszego Regulaminu oraz Instrukcji.

4. W trakcie korzystania z Usługi ładowania, Klient powinien zajmować Miejsce ładowania pojazdu tylko przez czas niezbędny do naładowania pojazdu.

5. Stacja ładowania jest stacją bezobsługową. Usługa ładowania świadczona będzie w kolejności, w jakiej podłączane są pojazdy. Odłączanie pojazd w należących do innych Klient w będących w trakcie procesu ładowania jest bezwzględnie zabronione.

6. W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania zasad niniejszego Regulaminu lub Instrukcji, w szczeg lności zajmowania Miejsca ładowania pojazdu w celu niezwiązanym z ładowaniem samochodu elektrycznego, ChargeEuropa zastrzega sobie prawo do wezwania właściwych służb w celu usunięcia takiego samochodu na koszt Klienta naruszającego postanowienia Regulaminu.

 

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CHARGEEUROPA

1. ChargeEuropa ponosi odpowiedzialność jedynie za zgodny z Regulaminem oraz Instrukcją spos b korzystania ze Stacji ładowania.

2. Klient lub inna osoba przebywająca na terenie Stacji ładowania, ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikłe z nieprawidłowego wykorzystania Stacji ładowania oraz za wszelkie dokonane uszkodzenia lub zniszczenia, jak też za nieuzasadnione uniemożliwienie lub ograniczenie innym Klientom korzystania ze Stacji ładowania.

3. ChargeEuropa nie ponosi odpowiedzialności w przypadku braku możliwości skorzystania z Usług ładowania w sytuacjach od niej niezależnych, w szczególności w razie awarii, konserwacji, modernizacji stacji ładowania, zajęcia wszystkich stanowisk przez Klient w lub przypadk w Siły wyższej.

4. ChargeEuropa dołoży wszelkich starań, aby na bieżąco informować o utrudnieniach związanych z pracą Stacji ładowania. Informacje te będą zamieszczane na stronie internetowej www.chargeeuropa.com

5. Wszelkie awarie można zgłaszać telefonicznie za pośrednictwem numeru kontaktowego wskazanego na Stacji ładowania. ChargeEuropa nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z dalszego korzystania przez Klienta z Usług ładowania, W przypadku gdy wystąpiła taka awaria.

6. ChargeEuropa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Klienta przy Stacji ładowania.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin oraz Instrukcja dostępne są także na stronie internetowej: www.chargeeuropa.com. Instrukcja stanowi ponadto element wyposażenia Stacji ładowania.

2. ChargeEuropa zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022 r.

3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w szczeg lności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. – Dz. U. z 2019 poza 1145 z p źn. zm.), ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tj – Dz. U. z 2018 poza 1990 z p źn. zm.) oraz Ustawy o elektromobilności.